Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
30
ມື້ວານ
37
ເດືອນນີ້
853
ເດືອນກ່ອນ
1,333
ປີນີ
12,549
ປີກ່ອນ
7,243
ອອນໄລ
1
 1. ລັດຖະບານ
 2. ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
 3. ກະຊວງ ກະສິກຳ
 4. ກະຊວງ ການເງິນ
 5. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
 6. ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 7. ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 8. ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 9. ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 10. ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
 11. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 12. ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 13. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 14. ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ
 15. ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ
 16. ສະພາແຫ່ງຊາດ
 17. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ
 18. ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
 19. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
 20. ໂຄງການພັດທະນາພາສາລາວ
 21. ກ່ຽວກັບຟອນເພັດສະລາດ